Hạ ngầm toàn bộ hệ thống cáp điện thoại - Bệnh viện Việt Đức Hà Nội

Xem thêm các dự án mà triển khai với Việt Đức:

 

Nội dung công việc như sau:

  1. Cơ sở lập dự toán:

-          Căn cứ việc khảo sát thực tế tại hiện trường

-          Căn cứ theo giá vật tư tại thời điểm lập dự toán

-          Căn cứ theo định mức XDCB chuyên ngành BCVT

-          Căn cứ quy định lập và quản lý chi phí các công trình chuyên ngành BCVT

  1. Nội dung lập dự toán

-          Lắp đặt mới 01 tủ cáp thoại 1500x2 tại cột điện

-          Lắp đặt mới 01 tủ cáp 300x2 tại đầu khoa nhi

-          Lắp đặt mới 01 tủ cáp 300x2 tại đầu nhà xe

-          Kéo mới 02 sợi cáp 200x2x0.4 từ MDF đến tủ 1500x2 (cáp điện thoại)

-          Kéo mới 02 sợi cáp 300x2x0.4 từ tủ 1500x2 đến tủ 300x2

-          Kéo mới 03 sợi cáp 100x2x0.4 từ tủ 1500x2 đến hộp cáp 100x2

-          Kéo mới 02 sợi cáp 50x2x0.4 từ tủ 1500x2 đến đến hộp cáp 50x2

-          Kéo mới 02 sợi cáp 50x2.0.4 từ tủ 300x2 đến 02 hộp cáp 100x2

-          Kéo mới 02 sợi cáp 100x2x0.4 từ tủ 300x2 đến hộp cáp 100x2

-          Kéo mới 02 sợi cáp 50x2x0.4 từ tủ 300x2 đến hộp cáp 50x2

-          Kéo mới 2000m dây 2x2x0.5 từ hộp cáp mới tới các vị trí dây cũ của các máy

-          Đấu chuyển 300 máy điện thoại nội bộ và hệ thống cáp mới và đấu nối vào tổng đài

  1. An toàn lao động và thông tin

-          Thi công theo biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị

-          Tuân thủ theo quy định về an toàn lao động thi công trên cao phải có thiết bị bảo hiểm kèm theo

-          Thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động của nhà nước và của ngành BCVT

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

  1. Tiến độ chung: thực hiện bàn giao thiết bị, lắp đặt thi công, nghiệp thu để vận hành các thiết bị/vật tư cung cấp trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  2. Các công việc được tiến hành cụ thể theo định mức như sau:

TT

Danh mục vật tư/nhân công

Tiến độ

Địa điểm cung cấp

1

Cung cấp hệ thống cáp và vận chuyển tới vị trí lắp đặt

01 ngày

Tại bệnh viện

2

Nhân công triển khai hệ thống cáp các loại: 300x2x0.4, 200x2x0.4, 100x2x0.4, 50x2x0.4, bao gồm: kéo hạ cáp ngầm, đào lấp, hoàn trả mặt bằng hệ thống (theo sơ đồ bản vẽ thi công)

14 ngày

Tại bệnh viện

3

Nhân công lắp đặt tủ cáp, hộp cáp các loại

2 ngày

Tại bệnh viện

4

Nhân công kéo cáp 2x2x0.5 (hệ thống 300 máy cũ về hộp cáp mới):

3 ngày

Tại bệnh viện

5

Nhân công đấu nối các tủ trung tâm: 1500x2 và tổng đài

2 ngày

Tại bệnh viện

6

Nhân công đấu nối tủ cáp khu vực 300x2

1 ngày

Tại bệnh viện

7

Nhân công đấu nối các tủ cáp, hộp cáp còn lại, và đấu nối 300 máy điện thoại vào hệ thống mới để sử dụng

5 ngày

Tại bệnh viện

8

Nhân công bàn giao, nghiệm thu hệ thống

1 ngày

Tại bệnh viện

9

Nhân công hướng dẫn sử dụng cán bộ kỹ thuật của Bệnh Viện

1 ngày

Tại bệnh viện

  1. Cam kết thực hiện đúng tiến độ, thiết bị/vật tư cung cấp đảm bảo mới 100% theo tiêu chuẩn của hồ sơ chào hàng cạnh tranh.

SƠ ĐỒ THI CÔNG HỆ THỐNG

bản vẽ hạ ngầm cáp